Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden Webformation

Artikel 1: Overeenkomst van opdracht

Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek: “De overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.” De conform de opdracht uit te voeren werkzaamheden worden door de opdrachtnemer naar eigen professioneel inzicht en voor eigen risico verricht. Hierbij kan of zal tevens gebruik worden gemaakt van open source CMS. Waar in deze overeenkomst over de opdrachtnemer en/of partijen wordt gesproken, gelden de bepalingen die zich naar hun aard daartoe lenen in gelijke mate voor de namens de opdrachtnemer ingezette deskundige.

Artikel 2: De opdracht

In de opdracht zullen worden benoemd: Een weergave van de werkzaamheden waarvoor specialistische kennis nodig kan zijn, het tarief en/of projectsom (all-in) in euro’s en exclusief BTW, de periode opties, naam van de cliënt, naam van de eindgebruiker en eventuele bijzonderheden.

Artikel 3: Verlenging

Behoudens zwaarwegende redenen, zal de opdrachtnemer, waar het belang van de opdracht en de uit te voeren werkzaamheden dit verlangen, zo lang als redelijkerwijs nodig is, instemmen met verlenging van de looptijd van de opdracht. In geval dat verlenging van de opdracht aan de orde is zullen partijen, de cliënt en/of de eindgebruiker dienaangaande nader overleg voeren en nadere schriftelijke afspraken maken.

Artikel 4: Tarief

Het tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde omzetbelasting, inclusief alle verder betrokken fiscale- en premieverplichtingen en vergoedingen. Aanpassing van het geldende tarief is na wederzijds overleg mogelijk ingeval gedurende de opdracht de overeengekomen werkzaamheden zodanig wijzigen dat in redelijkheid moet worden gesproken van feitelijk andere werkzaamheden.

Artikel 5: Urenverantwoording

De opdrachtgever gaat akkoord met de urenverantwoording welke zijn gepresenteerd in de offerte.

Artikel 6: Facturering

Nadat de internetpagina volledig is afgerond en online actief is, zal de opdrachtgever de factuur binnen 14 dagen na ontvangst betalen.

Artikel 7: Geheimhouding

De opdrachtnemer verbindt zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze overeenkomst, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van de opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze overeenkomsten zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar de opdrachtnemer kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen zonder voorafgaande toestemming hiertoe van de opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens de opdrachtnemer ingezette deskundige. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette deskundige.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de, door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht bewerkstelligde documentatie, gegevens, instructies, rapporten, resultaten en de daarin vervatte informatie, berusten bij de opdrachtgever danwel door haar aan te wijzen derde, waaronder begrepen de cliënt en/of de eindgebruiker. De opdrachtnemer draagt reeds nu voor alsdan al de eerder genoemde rechten over aan de opdrachtgever. Indien aan de overdracht een akte of enige andere formaliteit is verbonden zegt de opdrachtnemer reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe. De opdrachtnemer zal zich niet verzetten tegen toekomstige aanpassingen en/of uitbreidingen van aldus overgedragen rechten. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever en/of de cliënt en/of de eindgebruiker voor aanspraken van derden terzake enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden. Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens de opdrachtnemer ingezette deskundige. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het overbrengen en verleggen van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette deskundige.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Ingeval één van de partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De opdrachtnemer is in het bijzonder aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer en/of de namens deze ingezette deskundige. Indien de cliënt vanwege de hier genoemde omstandigheden niet tot betaling van de facturen aan de opdrachtgever overgaat, zal de opdrachtgever niet zijn gehouden tot betaling van de facturen van opdrachtnemer. De partij, die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst jegens de andere partij, is tegenover die andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden schade danwel te lijden schade. Ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

Artikel 10: Overmacht

Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden. Ingeval van overmacht zal hiervan schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze derde jegens één der partijen op zich heeft genomen, tenzij de derde in kwestie aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen van diens verplichtingen is te wijten aan overmacht.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van opdracht

Elk der partijen heeft het recht deze overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. Iedere partij, ingeval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren; iedere partij, ingeval door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd danwel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard. Voorts heeft elk der partijen het recht deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze overeenkomst niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren. Ingeval de conform de opdracht uit te voeren werkzaamheden tussentijds worden beëindigd door de cliënt en/of de eindgebruiker, ongeacht de reden daartoe, eindigt tevens de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in dit artikel, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden. Ingeval één van de partijen de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst en opdracht worden beheerst door Nederlands recht. Ieder blijvend geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg en/of de uitvoering van de overeenkomst en/of opdrachten zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd. Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Onze gegevens

Webformation
Arnoldus Stramroodlaan 37
3705 NC Zeist
Nederland

http://www.webformation.nl
info@webformation.nl

KvK te Utrecht: 34130265
BTW nr.: NL0020037171B01
IBAN nr.: NL39ABNA0547447779